اخبار سايت

ويژگي های آموزشهای الکترونیکی

 
عکس آموزش مركز
ويژگي های آموزشهای الکترونیکی
از آموزش مركز در یکشنبه، 19 مرداد 1393، 9:44 صبح
 

  

1- امكان ارائه دروس در محيط چند رسانه‌اي (Multimedia)(بصورت صوت، تصوير، متن، انيميشن و غيره).اين امر باعث مي‌شودفرآیند یادگیری بهتر، با سرعت بیشتر و ماندگارتر صورت گیرد.  

 

2- امكان دسترسي به مطالب و محتواي درسي در هر زمان و مكان. اين امر باعث مي‌شود افرادشاغل نیز بدون خطر از دست دادن شغل خود به تحصیل بپردازند. همچنین انعطاف پذیری درزمان آموزش باعث مي‌شود هر کس بنا به شرایط خود و در بهترین زمان ممکن به یادگیریاقدام نماید.    

 

3- امکان تکرار هر قسمت از درس تا حصول كامل اهداف یادگیری.  

 

4- امکان ایجاد ارتباط با دانشجو و ارزیابی محقق شدن یادگیری با درج سوال وجواب در متن محتوای درس.در این شیوه پس از ارائه‌ي قسمتی از درس، سوالی ازدانشجو پرسیده شده و تا پاسخ داده نشود قسمت های بعدی درس داده نمي‌شود. دراین گونه موارد در صورت پاسخ نادرست دانشجو ضمن راهنمایی، پاسخ صحیح نیز داده مي‌شود. 

 

5- امكان ارتباط استاد و دانشجو از طريق شبكه اينترنت.اين امر باعث مي‌شود كه بتوان درصورت نیاز از اساتید ایرانی در تمام دانشگاههای جهان استفاده نمود.  

 

6- در دروسی که لازم است محاسبات یا شبیه سازی هايی در حین درس توسط رایانه صورت گیرد در آموزش الکترونیکی به سادگی انجام مي‌شود درصورتیکه در آموزشهای حضوری همیشه امکان پذیر نیست.    

 

7- امکان تبادل اطلاعات بین دانشجویان کلاس وبحث برروی مطالب درس. اين امر باعث مي‌شود یادگیری به صورت کاملتر و ماندگارتر صورتگیرد.  

 

8- یکی از ايرادهای مطرح شده بر اين نوع آموزش عدم امكان تعامل حضوري استاد و دانشجو است. دانشگاه صنعتی اصفهان حداقل دوبار در ترم ودر جدول زماني مناسب امکان ملاقات حضوری استاد و دانشجو را فراهم مي‌كند. بنا براین دانشجو با حضور در محیط دانشگاه و ملاقات استاد و دیگر دانشجویان تا حدودی ازمزایای آموزش حضوری نیز بهره مند مي‌شود. 

 

 9- ممكن است سرعت شبكه اینترنت كمباشد اين اشكال هم با انتخاب خطوط پر سرعت تر و يا استفاده از كافي نتهاي پرسرعتقابل حل مي‌باشد. در عين حال با خطوط تلفني هم مي‌توان در اغلب اوقات شبانه روزبراحتي محتواي دروس را در زماني كوتاه دريافت نمود. ضمنا” اگر به روند افزايش سرعت خطوط اينترنت و توسعه زير ساخت‌هاي مخابراتي كشور بيانديشيم هر روز اين مسئله كمررنگ‌تر مي‌شود. در عین حال دانشگاه صنعتی اصفهان همواره از سرورهای پرسرعت استفاده نموده و در صورت لزوم بر تعداد آنها خواهد افزود. 

 

10- ممکن است تصور شود که در این نوع از آموزش بدلیل برگزاری از راه دور دروس از کیفیت پائین‌تری نسبت بهدوره های حضوری برخوردار باشد. به نظر ما این مسئله صحیح نبوده و حتی آموزشهای ترکیبی بدليل مزاياي فراوان می‌تواند در آموزش دانشجویان بسیار مؤثرتر و مفیدترباشد. 

 

11- همچنین ممکن است تصور شود که امکان پیگیری مستمر فرآیند یادگیری در طول ترم وجود نداشته باشد و این موجب رکود علمی دانشجو شود. همانگونه که در قسمت مقررات آموزشی آمده است در آموزش الکترونیکی تمام فعالیت های دانشجو از قبيلزمانهاي حضور در كلاس‌هاي زنده، زمان دريافت محتواي دروس، زمان ارسال تكاليف وتحقيقها ثبت مي‌گردد. بنابر‌این بسیار بهتر و دقیقتر از آموزش حضوری امکان پیگیری وارزيابي فعالیت های دانشجو فراهم مي‌باشد.