اخبار سايت

تاریخ امتحان مبانی مهندسی برق

 
عکس آموزش مركز
تاریخ امتحان مبانی مهندسی برق
از آموزش مركز در دوشنبه، 15 شهریور 1395، 12:41 عصر
 
به اطلاع دانشجویان می رساند زمان امتحان پایان ترم مبانی مهندسی برق روزهای سه شنبه 95.6.9  ساعت 11  و روز پنج شنبه 95.6.18  ساعت ده در مرکز آموزش های الکترونیکی برگزار می گردد دانشجویان گرامی  می توانند در یکی از این دو روز در امتحان شرکت نمایند.
                                                                                                           مدرس درس