اخبار سايت

شهریه دوره ها

 
عکس آموزش مركز
شهریه دوره ها
از آموزش مركز در یکشنبه، 19 مرداد 1393، 9:28 صبح
 

 مبالغ شهريه به شرح زير مي باشد :

شهریه کارشناسی ارشد:

شهريه هر نيمسال تحصيلي متشكل از شهريه ثابت و شهريه متغير مي‌باشد. شهريه ثابت و متغير در هر سال تحصيلي از طرف مراجع ذيصلاح دردانشگاه تعيين و ابلاغ مي‌گردد. شهريه‌ها بشرح زيراست:

شهريه دوره توسط هيات امناي دانشگاه براي هر سال تحصيلي تصويب مي شود و تقریبا دو برابر شهریه ارشد نوبت دوم می باشد. برای دانشجویان جدید الورود 92، هزینه شهریه ثابت 8000000 ریال  و هزینه  هر واحد درسی 1320000 ریال می باشد.

 

شهريه دوره‌هاي كارشناسي 

شهريه هر نيمسال تحصيلي متشكل از شهريه ثابت و شهريه متغير مي‌باشد. شهريه ثابت ومتغير در هر سال تحصيلي از طرف مراجع ذيصلاح دردانشگاه تعيين و ابلاغ مي‌گردد. شهريه‌ها به شرح زير است:

1-شهريه ثابت 1500000 (يك ميليون و پانصد هزارريال)

2-شهريه متغير براي هر واحد نظري 200000 (دويست هزار) ريال و هر واحدعملي (آزمايشگاهي) 1000000 (يك ميليون) ريال مي‌باشد.