اخبار سايت

اطلاعیه حذف ترم با احتساب سنوات در ترم ۴۰۰۲

اطلاعیه حذف ترم با احتساب سنوات در ترم ۴۰۰۲

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0

در راستاي مساعدت با دانشجويان تحصيلات تكميلي (ورودي 1400) با توجه به حضوري شدن فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه بند 4-ب صورت جلسه شماره 249 شوراي تحصيلات تكميلي مورخ 24 / 1 / 1401 به شرح ذيل به تصويب رسيد.


4- ب- در خصوص حذف نيمسال تحصيلي 2-400 براي دانشجويان ورودي 1400 مقرر گرديد دانشجويان بشرط  نداشتن نيمسال تحصيلي حذف شده در ترم گذشته (1-400) و ارائه مستندات كافي به همراه موافقت استاد راهنما و دانشكده مي‌توانند متقاضي حذف مجاز نيمسال 2-400 گردند. در صورت موافقت كميته منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه، نيمسال تحصيلي 2-400 آنها حذف مجاز خواهد شد.