اخبار سايت

قانون مربوط به درخواست انصراف از تحصیل

قانون مربوط به درخواست انصراف از تحصیل

از آموزش مركز در
Number of replies: 0

 

به استحضار می رساند دانشجویانی که قصد انصراف از تحصیل دارند ،بایستی درخواست کتبی خود را هر ترم قبل از شروع ثبت نام (حداکثر تا قبل از ترمیم ) شخصا به اداره کل آموزش اعلام نمایند.در این صورت شهریه ای از آنان دریافت نخواهد شد.

 

چنانچه درخواست انصراف ازتحصیل بعد از ترمیم و پس از ایجاد سرترم ارایه گردد دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت و اگر بعد از ترمیم و پس از ثبت نام درس ارایه گرددبایستی کل شهریه را پرداخت نمایند.ضمنا دانشجویان در زمان پذیرش (اولین نیمسال ورود به دانشگاه )ملزم به پرداخت شهریه ثابت می باشند.