آدرس وتلفن

دفتر مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد :
33915333

33913668

 

ریاست مرکز: دکتر مجید طالبی

HEAD@of.iut.ac.ir

پيش شماره اصفهان:031

دورنما :

33915331

آموزش مركز (سامانه گلستان):

33913664

elearning@of.iut.ac.ir

پشتيباني فنی:

3391532٣

مسئول کلاس آنلاین:

33913664

 

 دفترتلفن الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان:

http://phonebook.iut.ac.ir

در كنار تلفن هاي دفتر مركز،‌براي ارتباط با رياست مركز مي توانيد از آدرس الكترونيكي HEAD@of.iut.ac.ir استفاده كنيد.
مركزآموزش هاي الكترونيكي و آزاد

آخرین تغییر: دوشنبه، 21 اسفند 1402، 7:51 صبح