اخبار سايت

اصلاحیه تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98

اصلاحیه تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0

 با توجه به تغيير تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 طبق مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ  13/ 2 / 99 در پيوست تقويم آموزشي اصلاح شده سال تحصيلي 99-98 می باشد.