اخبار سايت

شركت در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي مورخ 1400/6/17 در ترم 3-99

شركت در كارگاه ايمني و بهداشت عمومي مورخ 1400/6/17 در ترم 3-99

از مسئول سايت - وهمن در
Number of replies: 0

 با توجه به برگزاري كارگاه ايمني و بهداشت عمومي از طرف آزمايشگاه مركزي مورخ 17 / 6 / 1400 خواهشمند است  دانشجويان درخواست خود را تا تاريخ 13 / 6 / 1400 به اين مركز اعلام نماييد.