اخبار سايت

آموزش های الکترونیکی / درس کارگاه / مقطع کارشناسی

 
عکس آموزش مركز
آموزش های الکترونیکی / درس کارگاه / مقطع کارشناسی
از آموزش مركز در دوشنبه، 23 آذر 1394، 11:37 صبح
 
قابل توجه دانشجویان درس کارگاه کامپیوتر
امتحان درس کارگاه از تاریخ 94.9.28 لغایت 94.10.2 راس ساعتی که هر هفته کارگاه تشکیل می شده ، برگزار می گردد
دانشجویان هر گروه صرفا مجاز به شرکت در امتحان گروه خود هستند و تغییر گروه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد
                                                                                                                       موفق باشید