اخبار سايت

نهايي شدن ثبت نام دروس

 
عکس آموزش مركز
نهايي شدن ثبت نام دروس
از آموزش مركز در دوشنبه، 1 اكتبر 2018، 8:29
 
قابل توجه دانشجويان گرامي با توجه به اتمام ترميم، با مراجعه به گزارش 78 (برنامه هفتگي) از نهايي شدن ثبت نام دروس ترم 1-97 اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود اشكال با هماهنگي معاون محترم آموزشي دانشكده در اسرع وقت نسبت به اين امر اقدام نمايند. اداره كل آموزش دانشگاه