اخبار سايت

اطلاعيه ترميم نيمسال دوم ۹8-۹9

اطلاعيه ترميم نيمسال دوم ۹8-۹9

از Deleted user در
Number of replies: 0

 به نام خدا

اطلاعيه ترميم نيمسال دوم ۹8-۹9

براي دانشجويان تحصيلات تكميلي (دو شنبه تا چهارشنبه21/11 الی 23/11/98)

1-  با توجه به تغييرات برنامه دروس در ترميم و اعمال آنها در سيستم گلستان و همچنين نمرات ترم قبل (1-98)، لازم است دانشجويان از وضعيت دروس ثبت نامي خود مطلع گردند. براي اين منظور از گزينه گزارش ثبت نام دانشجويان با توجه به تغييرات دروس (گزارش 74) استفاده شود. چنانچه ثبت نام دانشجو مخدوش باشد،حتما نسبت به اصلاح  برنامه خود اقدام نمايند.

2- در طول ترميم دانشجويان مي توانند حداكثر 2 تغییر فقط با موافقت دانشکده انجام دهند.

3- دانشجويان مي توانند روزهاي  (دو شنبه تا چهارشنبه21/11 الی 23/11/98)  در سايت هاي دانشكده ها در ساعات اداري  و سايت مركز اطلاع رساني تا ساعت 20 نسبت به انجام ترميم اقدام نمايند.

4- استثنائات ثبت نام توسط دانشكده ها اعمال خواهد شد.  دانشجويان  درخواست هاي استثناء را قبل از شروع ترميم در زمانهاي اعلام شده توسط دانشكده ها، به سرپرستان تحصيلات تكميلي دانشكده هاي خود تحويل دهند.

5- لازم است دانشجويان پس از اعمال تغييرات و انجام ترميم، از نهائي شدن ثبت نام خود اطمينان حاصل نمايند. بديهي است پس از اتمام ترميم، ثبت نام يا تغيير گروه درسي امكان پذير نمي باشد.

6- زمان ترميم تمديد نخواهد شد.

          مدیریت تحصيلات  تكميلي دانشگاه