اخبار سايت

تغییر مکان کلاس حضوری امار و احتمال ریاضی

تغییر مکان کلاس حضوری امار و احتمال ریاضی

از آموزش مركز در
Number of replies: 0

مکان کلاس حضوری تاریخ یکم شهریور درس امار و احتمال دانشکده صنایع کلاس شماره یک می باشد