اخبار سايت

ورود ايميل

ورود ايميل

از آموزش مركز در
Number of replies: 0

دانشجويان مي بايست مطابق اين فايل آموزشي اقدام به ويرايش و ورود ايميل خود نمايند.

لازم به ذكر است ارسال پيغام ها و همچنين اطلاعيه هايي از طرف مركز به آدرس ايميل افراد ارسال مي گردد و در صورتي كه دانشجويي آدرس ايميل درستي وارد نكرده باشد و اطلاعيه اي (زمان امتحان، مكان امتحان و ...) ارسال گردد و به دليل اشتباه بودن آدرس ايميل، اطلاعيه به دست دانشجو نرسد مسئوليت آن متوجه خود دانشجو مي باشد.

همچنين از اين پس در صورت فراموش شدن رمز عبور تنها از طريق، ايميل امكان بازيابي رمز عبور مي باشد . آموزش بازيابي رمز عبور